Fenyő, bükk bútorok
Fenyő, bükk bútorok
0

Adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési tájékoztató

A Morgental Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a butorbazis.hu webáruház üzemeltetőjének adatkezelési nyilatkozata a frissített GDPR irányelveknek megfelelően.


 1.  Adatkezelő megnevezése:

  Adatkezelő megnevezése: Morgental Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
  Rövid elnevezés: Morgental Kft
  Székhely: 6771 Szeged, Kis-Bogáros u. 3.
  Képviselő elérhetősége: 2364 Ócsa, Székesi út 77.
  Adószám: 25793158-2-06
  Cégjegyzékszám: 06-09-023131
  Honlap: www.butorbazis.hu
  E-mail és Ügyfélszolgálat: csatarip@gmail.com
  Tárhelyszolgáltató neve, székhelye: AB Plusz Kft
  Adatvédelmi kapcsolattartó elérhetősége: csatarip@gmail.com
 1. Előzetes ismertetés:
   

  1. A Morgental Kft. számára kiemelt fontosságú cél a www.butorbazis.hu látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók, vásárlók információs önrendelkezési jogának biztosítása.

  2. A Morgenatal Kft elkötelezi magát a látogatók, ügyfelek személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A Morgental Kft a látogatók és az ügyfelei személyes adatait bizalmasan, eredményes üzleti tevékenységének céljából kezeli, az ezzel összefüggő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése érdekében használja. a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. A Morgental Kft csak olyan személyes adatokat kezel, amelyek az említett cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek. Az Morgental Kft az adatkezelés során biztosítja a kezelt adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét.

  3. Egyúttal gondoskodik az adatok biztonságáról,- különösen a tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy minden olyan biztonsági intézkedést, amely a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

  4. A Morgental Kft egyúttal kialakítja azokat a belső eljárásokat, és megalkotja azokat a belső szabályokat, amelyeket a felügyeleti szervek, valamint a vonatkozó jogszabályok és egyéb ágazati ajánlások megfogalmaznak.

  5. A Morgental Kft a szolgáltatásait a honlapon keresztül, annak igénybevételével nyújtja. A szolgáltatások nyújtásához pedig az ügyfelek és egyéb érintettek által megadott személyes adatokat kezelése.

  6. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit, a közzétett adatok felhasználóit a honlapon keresztül.

  7. Jelen Tájékoztatóban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, melyek során látogatóinktól, ügyfeleinktől személyes adatokat kérünk.

  8. Nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét.

  9. Látogatóink, ügyfeleink kérése esetén a kérelmükben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

  10. A Morgental Kft vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról előzetesen értesíti az oldal látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az www.butorbazis.hu portál egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot.

  11. A Morgental Kft vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Tájékoztató, mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

  1. A Tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

   1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

   2. 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

   3. 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

   4. 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

   5. 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

   6. 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

   7. 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

   8. 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

   1. Látogatóink, ügyfeleink kérése esetén a kérelmükben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

   2. A Morgental Kft ezzel vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Tájékoztató, mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

Személyes adatok védelme

Az butorbazis.hu üzemeltetőjének személyes adatok védelméről szóló nyilatkozatát olvashatja az alábbiakban.


 1. A butorbazis.hu üzemeltetője, a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog tiszteletben tartásával jár el, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról, és felhasználásáról.
 2. A bútor webáruház használata közben, a vásárlóktól gyűjtött adatokat, semmilyen harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza.
 3. Az adatok kizárólag a megrendelések teljesítésére, visszaigazolására, a számla, előlegszámla kiállítás alapjául szolgáló adatgyűjtésre szolgálnak.